Eastern white pine


  • Eastern white pine illustration Pinus strobus
    Eastern white pine illustration © Emily S. Damstra

Eastern white pine illustration
Pinus strobus