Shenandoah salamander


  • Shenandoah salamander Plethodon shenandoah illustration
    Shenandoah salamander illustration © Emily S. Damstra

Shenandoah salamander illustration
Plethodon shenandoah
striped morph