Showa sanshoku koi


  • Showa sanshoku koi illustration
    Showa sanshoku koi illustration © Emily S. Damstra
  • Mediumcolored pencils
  • Categories

Showa sanshoku koi illustration
Cyprinus carpio