String jellyfish


  • Apolemia uvaria illustration
    Apolemia uvaria illustration © Emily S. Damstra

String jellyfish or barbed wire jellyfish illustration
Apolemia uvaria