Zebra swallowtail


Zebra swallowtail illustration
Eurytides marcellus